GWARANT Centrum Odszkodowań

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: lubelskie | Miejscowość: Lublin

Opis firmy GWARANT Centrum Odszkodowań

nasza firma
GWARANT Centrum Odszkodowań, zasięgiem swojego działania obejmuje terytorium całej Polski. Zajmujemy się zarówno sprawami nowych "bieżących" odszkodowań (nie zgłoszonych w żadnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym) jak i sprawami spornymi, związanymi z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłacenia przez firmy ubezpieczeniowe oraz inne podmioty zobowiązane do naprawienia szkód.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja od wypłacanej kwoty odszkodowania i zostaje pobrane dopiero po jego uzyskaniu. Tak więc, również w naszym interesie jest, aby wywalczona dla Ciebie kwota odszkodowania była jak najwyższa i jak najszybciej wypłacona.

W oparciu o przekazane nam pełnomocnictwo prowadzimy wszystkie sprawy samodzielnie, bez konieczności stawiennictwa poszkodowanego. Wszystkie działania w Twojej sprawie podejmowane będą za Twoją wiedzą i zgodą.

ZAPEWNIAMY UZYSKANIE MOŻLIWIE MAKSYMALNEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA, ODSZKODOWANIA, RENTY ORAZ ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI.

dla klienta
Zgłoś się do nas, jeżeli:

* zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, odniosłeś obrażenia ciała lub doznałeś rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, etc.);
* ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku;
* uległeś wypadkowi w pracy lub w drodze z i do pracy;
* uległeś wypadkowi w domu;
* uległeś wypadkowi na chodniku, ulicy, drodze;
* uległeś wypadkowi w placówce użyteczności publicznej (zakład usługowy, sklep, szkoła, etc.);
* poniosłeś w wyniku zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem straty materialne;
* Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło kwotę należnego Ci odszkodowania;
* Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia należnego Ci odszkodowania;
* uważasz że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie;
* nie znasz swoich praw i nie wiesz jak zabrać się do wystąpienia z roszczeniami wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
* nie stać Cię na pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania.

oferta
Zgłoś się do nas, jeżeli:

* zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, odniosłeś obrażenia ciała lub doznałeś rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, etc.);
* ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku;
* uległeś wypadkowi w pracy lub w drodze z i do pracy;
* uległeś wypadkowi w domu;
* uległeś wypadkowi na chodniku, ulicy, drodze;
* uległeś wypadkowi w placówce użyteczności publicznej (zakład usługowy, sklep, szkoła, etc.);
* poniosłeś w wyniku zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem straty materialne;
* Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło kwotę należnego Ci odszkodowania;
* Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia należnego Ci odszkodowania;
* uważasz że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie;
* nie znasz swoich praw i nie wiesz jak zabrać się do wystąpienia z roszczeniami wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
* nie stać Cię na pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania.GWARANT Centrum Odszkodowań w Twoim imieniu w sposób profesjonalny i szybki przeprowadzi wszelkie czynności niezbędne do uzyskania przez Ciebie godziwego odszkodowania, w tym m.in.:

* dokona oceny faktycznej zaistniałego zdarzenia;
* oszacuje rozmiar doznanej przez Ciebie szkody i określi możliwe jej konsekwencje w przyszłości;
* zapewni opinię biegłych rzeczoznawców i specjalistów;
* skompletuje dokumentację niezbędną do prowadzenia Twojej sprawy;
* zgłosi w Twoim imieniu szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
* sformułuje w Twoim imieniu roszczenia oraz poprowadzi korespondencję z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
* zapewni Ci fachową reprezentację w postępowaniu przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym (także w postępowaniu ugodowym);
* zapewni kontrolę prawidłowości i terminowości decyzji Ubezpieczyciela;
* zagwarantuje Ci wyczerpanie przedsądowych procedur odwoławczych w zakresie dochodzonego odszkodowania;
* zapewni Ci profesjonalną reprezentację na drodze ew. postępowania sądowego;
* będzie na bieżąco informować Cię o przebiegu postępowania.

W zależności od skutków zaistniałego zdarzenia możemy wyróżnić roszczenia wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz będące wynikiem śmierci w następstwie obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia.GWARANT Centrum Odszkodowań pomoże Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania, w tym m.in.:

* zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie (zarówno psychiczne jak i fizyczne);
* zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji;
* zwrotu kosztów dodatkowej opieki medycznej (np. opieki osoby trzeciej);
* zwrotu kosztów zakupu środków rehabilitacyjnych (kołnierz ortopedyczny, protezy, etc.);
* zwrotu kosztów zniszczonego w wyniku zdarzenia mienia;
* zwrotu równowartości utraconych zarobków i innych dochodów;
* zwrotu kosztów ew. przeszkolenia zawodowego (jeśli zachodzi taka konieczność);
* zwrotu kosztów innych świadczeń mających związek z wypadkiem (np. koszty dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne, koszty koniecznych konsultacji specjalistycznych, etc.);
* zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby bliskiej;
* z tytułu utraconego dochodu i pogorszenia się warunków życiowych w związku ze śmiercią osoby bliskiej;
* renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość;
* renty uzupełniającej;
* renty alimentacyjnej;
* jednorazowego odszkodowania (kapitalizacja renty);

NIE MOŻEMY PRZYWRÓCIĆ CI BEZPOŚREDNIO ZDROWIA, ALE MAMY NADZIEJĘ
ŻE WYWALCZONE ODSZKODOWANIE POMOŻE CI W JEGO ODZYSKANIU.

kolizje

TWÓJ SAMOCHÓD BRAŁ UDZIAŁ W KOLIZJI DROGOWEJ?

FIRMA UBEZPIECZENIOWA ZANIŻYŁA WYCENĘ SZKODY?

MASZ WĄTPLIWOŚCI CO DO WYSOKOŚCI WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA?

Dostałeś odszkodowanie z OC? Uważasz, że jest za niskie? Masz rację!

Niezależnie od tego czy był to duży wypadek czy tylko drobna stłuczka, odszkodowania wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń za szkody komunikacyjne są zawsze zaniżone.

Zaniżone odszkodowanie, jakie Klienci otrzymują od swoich ubezpieczycieli, jest wynikiem braku profesjonalnej wiedzy kierowców z zakresu likwidacji szkód. Nie trzeba się jednak na tym fachowo znać - wystarczy świadomość, że jest się oszukiwanym.OTO NAJCZĘSTRZE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ FIRMY UBEZPIECZENIOWE

Naruszenie zasady pełnego odszkodowania, zgodnie, z którą naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 k.c.). Na tle powyższego najczęstsze praktyki zakładów ubezpieczeń to:

* amortyzacja/merkantylny ubytek wartości części/urealnienie kosztów naprawy/ optymalizacja kosztów naprawy – praktyka polegająca na obniżaniu/potrącaniu kosztów naprawy (cen części) z uzasadnieniem, że do naprawy używanych samochodów należało użyć starych części, ewentualnie części nieoryginalnych. Stąd, jeśli poszkodowany użył części nowych/oryginalnych, zakład ubezpieczeń obniża odszkodowanie o określony współczynnik wynikający z tzw. amortyzacji;
* brak uznawania roszczeń z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu – praktyka polegająca na nieuznawaniu roszczeń dotyczących utraty wartości handlowej pojazdu, jeśli pojazd ten nie spełnia określonych kryteriów (m.in. wiek, rodzaj uszkodzeń, brak wcześniejszych uszkodzeń);
* stosowanie korekt i współczynników prowadzących do obniżenia wartości odszkodowania – praktyka polegająca na stosowaniu ujemnych korekt z tytułu m.in. stanu utrzymania pojazdu, importu prywatnego, liczby właścicieli, itp.;
* szkoda całkowita – problem sprowadza się do metody wyliczania wysokości odszkodowania. Przy likwidacji szkody metodą szkody całkowitej odszkodowanie wyliczane jest, jako różnica pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i po szkodzie (tzw. wartość pozostałości). Zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie zaniżają wartość pojazdów przed szkodą przy jednoczesnym zawyżaniu wartości tzw. wraka. Tym samym dochodzi do „spłaszczenia” kwoty należnej do wypłaty;

§ Udzielamy pomocy i porad prawnych w zakresie likwidacji szkód oraz w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli.

§ Posiadamy profesjonalnych rzeczoznawców .

§ Oferujemy profesjonalną obsługę poszkodowanego oraz uzyskanie zadawalającego odszkodowania.Nie mówimy, że chcemy pomóc lecz faktycznie pomagamy.

Dane kontaktowe


aktuariusz
kontakt


GWARANT Centrum Odszkodowań
ul.1 MAJA 30 lok 3
20-410 LUBLIN
tel.663 388 992 /24 h
tel.081 532 91 98
fax 081 532 91 98
e-mail.gwarant4@o2.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
- TO NIC NIE KOSZTUJE!

Informacje o wpisie

Data dodania: 2011-01-31 12:02:41 | Ilość odsłon: 1164

Tagi